در شکایت به دلیل استفاده مضر از مشارکت در “جودوندان” مقصر نیست