در زمان عقب نشینی کیم هاک و کیم حاک ، وزارت مهاجرت و مهاجرت وزارت دادگستری و سربازان وظیفه