در رکورد سرمای زمستان … خسارت انباشته از خسارت سرما مانند امکانات فرهنگی و درختان میوه در استان جئونام