در حدود 40 سالگی در بوندانگ مرده پیدا شد … “گویی آنها با یک سلاح مشاجره و چاقو می کنند”