در بخش توجیهی ، قیمت آتی محصولات کشاورزی و ماهیگیری به 200000 KRW افزایش می یابد … “اقدامات برای تثبیت رفاه عمومی”