در این سرما … مادری که بدون برداشتن بند ناف و انداختن آن از پنجره بدون پوشیدن لباس برای نوزاد متولد شد