در اینجا باد و درجه حرارت شدید … کل کشور در دومین روز سرد است [내일 날씨]