درگیری روزانه کیم سی وو با کپ و فاولر در فونیکس اوپن سگی