“دختر سه ساله که از یک موج سرما گرسنه است” ، پلیس در حال تحقیق است که آیا این غفلت معمول وجود داشته است