دانشگاه ملی بوسان “عیب یابی پس از تصمیم نهایی در مورد پذیرش غیرقانونی دختر دختر سرزمین مادری”