دارندگان میخانه های هولدم برای تمدید ممنوعیت تجارت