“دادگاه عروسک واقعی محصولی نیست که به گمرک آسیب برساند … واردات باید مجاز باشد”