دادگاه عالی دادگاه را در تاریخ 12th بدون توصیه های بیشتر برای تعویق دادرسی از سر گرفت …