دادستان ها خبرنگار Kang-wok Choi را به انتشار اطلاعات نادرست مربوط به خبرنگار کانال A متهم کردند