دادستان ها ، جو بوم دونگ ، برادرزاده پنج روستای وی را در دادگاه تجدیدنظر به شش سال زندان محکوم کرد.