دادخواست یک پزشک 16 ساله “دختر کشور مادر باید پروانه پزشک را لغو کند