خواهران و برادران در اینچئون ، قبل از اینکه بیگانگان بالاتر پرواز کنند