خواننده رپ آهن در یک تخت گل در یک آپارتمان مرده پیدا شد