خسارت به مزارع و محصولات جئونام در “موج سرد زیر -10 درجه سانتیگراد”