خبرنگار ژاپنی تف به پلیس کره جنوبی 6 میلیون جریمه نقدی را که در دادگاه تجدیدنظر بدست آورده است ، جریمه کرد