“حمله دوم توسط یک متخصص جنایت جنسی” … لی سو جونگ “شما فقط به رسوایی جنسی گاس یون اعتقاد دارید و موضع خود را ابراز می کنید”