حمله حزب دموکرات برای “اقدام انتقال” کیم جونگ اون … “ارواح استیضاح مردم را گمراه می کند”