حمله جدید Condae … ریو هو جونگ “من همیشه از این طریق پر سر و صدا هستم”