حمایت رئیس جمهور مون در مدت یک ماه برگردانده شد … 50٪ ارزیابی منفی توسط اواسط کاهش یافت