حزب عدالت Muongongon توسط Na Gyeong برنده شد “آیا حزب دموکرات شرم آور نیست؟”