حزب عدالت “عدم نامزدی” برای انتخاب مجدد در آوریل را نهایی کرد … “مردم نگران حادثه آزار جنسی هستند”