حزب دموکرات “قانون ویژه فرودگاه جدید گادئوک ، فوریه که توسط شورای ملی تصویب می شود”