حدود 600،000 نفر در نیمه اول سال گذشته از افسردگی رنج می بردند … “تحقق Corona Blue”