حدود 5،000 نفر در روز سوم تاجگذاری جدید در ژاپن … بیش از 350،000 جمع شده است