حداکثر 100 تریلیون وون در چهار ماه … نگرانی در مورد نادیده گرفتن بدهی نارات