حتی با تاخیر در توزیع … 13 مورد تایید شده جدید در Daegu