“حتی اگر شورای ملی با لایحه استیضاح برخورد کند ، باید فوراً به قانون اساسی ارائه شود.