“حتی اگر تصادفی رخ ندهد ، حق بیمه اتومبیل می تواند افزایش یابد” … وقتی وب سایت FSS را بررسی کردم