حتی اگر به زندان محکوم شوید ، می توانید از “بازداشت قانونی” جلوگیری کنید … “محدود می شود فقط در صورت وجود دلیل یا نیاز”