“حادثه با یک ماده ضدعفونی کننده با یک رطوبت ساز خطرناک” SK Chemicals ، نمایندگان سابق Aekyung Industrial ، در دادگاه اول تبرئه شدند … چرا؟