جیون هونگ از “Mistrot 2” ، “眞” به افتخار آس جنگ … امتیاز 30٪ بیننده