جیئون جی سو “ما اخیراً درباره دیدار مجدد با الی بحث کردیم”