جو کوون در گزارش پاشنه بلند در مراسم شرکت می کند … “Wigongdang” روی فرش قرمز قدم می زند