جو هو یانگ یادداشت می کند: “رئیس جمهور مون همچنین قابل بخشش است” پس از طوفان … انتقاد از “یادداشتهای نفرین شده توسط متخلف رئیس جمهور”