جو سو جین “برو مین جونگ ، صیغه ای که شاهزاده را به دنیا آورد ، نمی تواند چنین درمانی را دریافت کند” تناقض