جو برنده ، لی سو گون ، که در طول “1 شب 2 روز” در طول استراحت ، “یک رابطه ریگ دار” آواز می خواند چرا؟ (زیرنوع)