جونگ این کیم “4 سال است که هیچ سیاست موفقی در دولت ون وجود ندارد …” پذیرفته شده است؟ چنین چیزی وجود ندارد “