جوایز فیلم اژدهای آبی ، که توسط کرونا به تعویق افتاد ، در 9 ماه آینده برگزار شد