“جهل از خودکشی گروهی” لی جی میونگ برای رفتن به وزارت اقتصاد دانش … هریونگ برنده “تهدید” سئونگ مین یو “کیونگ-دنگ هئو”