جهش تاج در ژاپن محبوب است … سه عفونت در انگلیس تأیید شده است [특파원+]