جنجال درباره اظهارات لی سو جین ، “اگر استیضاح قاضی ، تصمیم منطقی تر خواهد بود