جلو و عقب مناسب نیست ، “gangjong خالی” “دست مادر من” … 野 ، حمله به “قول بد” پانگ یانگ-سان