جراحی اورژانسی تنها پس از جدا شدن از خود شکایات مربوط به درد شکم آزاد می شود