ججو ، 5 بازیکن مجاز هستند ، از جمله زمین گلف … ممنوعیت تعویض اتاق و دوش