جائه میونگ لی ادعا می کند که در برابر فاجعه جهانی کمک می کند